Во понудата на асортиманот опфатени се следните целни групи на заштита :

  • ЗАШТИТНА РАБОТНА ОБЛЕКА
  • ЗАШТИТА НА СЛУХ
  • ЗАШТИТА НА ВИДОТ
  • ЗАШТИТА НА РАЦЕ
  • ЗАШТИТНИ ОБУВКИ И ЧИЗМИ
  • ЗАШТИТНИ ШЛЕМОВИ
  • ЗАШТИТНИ МАСКИ И РЕСПИРАТОРИ
  • ВИСОЧИНСКА ЗАШТИТА
  • ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
  • ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

PALADIUM human-faktor е специјализиран бренд за високо квалитетна заштитна работна облека и заштитна опрема , присутен на просторот во Република Македонија. Сите производи што се понудени на пазарот по потекло се од земјите од Европската Унија со сопствено заштитно име и согласно со тоа ги задоволуваат највисоките европски барања и прописи за квалитет, специфицирани со стандардот за квалитет ISO 9002 . HUMAN FAKTOR директно е вклучен во спствено произвотство , а дел од производите се од ексклузивна соработка со фирмите: MILLA, ANSEL, REFIL, E-A-R , PELTOR, DuPont, PANDA-SAFETY, FAT , со што овозможува најголем асортиман на производи на пазарот, кои во целост овозможуваат најсодветна и сеопфатна заштита на човечкиот фактор, лабараториски тестирани и стандардизирани по ISO 9002 и воедно со самото тоа нуди гаранција за квалитет на сите свои производи.

 Ориентацијата на фирмата е целосна усмереност кон купувачот и корисникот, во интерес на исполнување на сите негови потреби и барања кон производот, земајки ги во предвид и најмалите негови сугести со цел да ги разбере актуелните и идните потреби, создавајки производ кој ќе овозможи и повеке од тоа што корисникот очекуваа, вклучувајки ги и барањата кон активностите за испорака и активностите после испораката, а со самото тоа воспостави професионална и долгорочна соработка. Сите производи кои се нудат во продажба се со спецификација на сите основни технички особини : Величина, сировински состав, начин на одржување, начин на магацинско складирање, специфични својства на заштита, специфична доработка ( огноотпорност, водопропустливост, антистатични, антиалергични, киселоотпорност , .....) степен на заштита, ергономичност, нештетни материи, време на употребливост, ... одредени со законот 89/686/ЕЕС . Подржани се со сервисна служба на достава и континуирано надополнување на сите помошни и потрошни материјали и содветна количина роба на лагер во секое време.


Користење на овие производи има за цел да го заштити човечкиот фактор, а со тоа да го зголеми задоволството на корисникот со ефективната примена на овие производи, зголемување на ефикасноста на работниот процес и преку квалитет остварување на одредени цели.


©2018 Paladium